Voorwaarden voor het gebruik van deze site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven algemene voorwaarden. Door naar deze site te gaan verklaart u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het openbare gedeelte van onderhavige site, die het uitstalraam van de Schenkingsbeurs is. Wanneer de gebruikers zich inschrijven voor of inloggen op het beveiligde platform van de Schenkingsbeurs, worden hen bijkomende gebruiksvoorwaarden voorgelegd.

Kwaliteit van de informatie en van de dienst, beperking van aansprakelijkheid

Level IT besteedt de grootste zorg aan de aanmaak van deze site. Het bedrijf garandeert echter niet de juistheid van de informatie die erin wordt voorgesteld. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Het gevolg daarvan is dat Level IT elke aansprakelijkheid betreffende de inhoud van zijn site of het gebruik dat er mogelijk wordt van gemaakt, afwijst.

De hypertextlinks die op de portaalsite staan en die de gebruiker doorverwijzen naar andere websites brengen geen aansprakelijkheid van Level IT met zich mee voor wat de inhoud van deze sites betreft. De risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze sites zijn volledig voor de gebruiker. Hij moet zich schikken naar de gebruiksvoorwaarden ervan.

Bovendien kan Level IT niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de URLs of domeinnamen die in deze site staan.

Ondanks de inspanningen die worden geleverd om elke onderbreking ten gevolge van technische problemen zo veel mogelijk te vermijden, wijst Level IT elke aansprakelijkheid voor onderbrekingen van diensten of voor andere technische problemen, af.

Intellectuele-eigendomsrechten

De teksten, layout, illustraties en andere elementen waaruit de site bestaat zijn beschermd door het auteursrecht of, als het om databases gaat, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Level IT of, in voorkomend geval, van een derde van wie Level IT de nodige machtigingen heeft verkregen.

Behoudens andersluidende bepaling kunnen de teksten en het cijfermateriaal die op de site staan, mits bronvermelding, gratis worden gebruikt, maar niet voor commerciële, noch publicitaire doeleinden. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site bestaat, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informatica-applicaties, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek hieromtrent moet worden gericht aan de directie van Level IT (info {at} level-it.be).

Als onderhavige gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd kan Level IT, op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht, een eind maken aan de rechten die u werden toegekend. In dit geval moeten de kopieën van de gedownloade elementen onmiddellijk worden vernietigd

Merkenrecht

Level IT, Schenkingsbeurs® of elke andere naam, slogan of logo betreffende de producten, oplossingen of diensten die op deze website verschijnen zijn eigendom van Level IT en zijn leveranciers of licentiegever. Zij mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Level IT of de eigendom van het commerciële merk.
Op de site staan trouwens elementen van het merk Level IT die beschermd zijn door het merken- of auteursrecht. Zij mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Level IT.

Aanmaak van hyperlinks naar de site

Level IT machtigt de aanmaak zonder voorafgaand verzoek van oppervlaktelinken (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of naar om het even welke andere pagina. Om daarentegen gebruik te kunnen maken van alle technieken bedoeld om de hele portaalsite of een gedeelte ervan in een website op te nemen door de precieze herkomst van de informatie te maskeren, al was het maar gedeeltelijk, of die zouden kunnen leiden tot verwarring over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, is de schriftelijke toelating van Level IT nodig. Elk verzoek hieromtrent moet worden gericht aan de directie van Level IT
(info {at} level-it.be)

Beperking van aansprakelijkheid

Level IT zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of bijkomstige schade (en met name elk financieel, commercieel nadeel, verlies van programma's of gegevens, verlies van bekendheid, onderbreking van activiteit) die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die ze bevat, referenties of links die vanaf of via deze site toegankelijk zijn. Deze uitsluiting van verantwoordelijkheid is van toepassing als de klacht gebaseerd is op een garantie, een burgerlijke contractuele aansprakelijkheid of een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of elke andere theorie, ook als Level IT weet had van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie

Level IT verzamelt eveneens op globale wijze niet persoonlijk identificeerbare informatie om de gegevens te volgen zoals het totale aantal bezoeken op deze website, het aantal bezoekers op elke pagina van deze website en de domeinnamen van de leveranciers van internettoegang voor onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die in samengevoegde vorm blijft, om te begrijpen hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij de diensten die wij aanbieden, kunnen verbeteren.

Doorgegeven informatie

Geef geen onwettige, bedreigende, beledigende, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of elke andere informatie die een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen, volgens de wet van het grondgebied waaronder deze site valt.